China Chamber of International Commerce là gì?

China Chamber of International Commerce là gì? có phải Phòng thương mại quốc tế Trung Quốc? Để biết định nghĩa chính xác, chúng ta cần vào trang web để biết tổ chức này là gì?

Vietnamese visa exemption

Temporary resident card

China Chamber of International Commerce là gì

China Chamber of International Commerce là gì?

The China Chamber of International Commerce (CCOIC) was founded in 1998 and is affiliated to the China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT). The CCOIC organisation is composed of private enterprises, public organisations and institutions engaged in international commercial activities in China.

Phòng Thương mại Quốc tế Trung Quốc (CCOIC) được thành lập năm 1998 và trực thuộc Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc (CCPIT). Tổ chức CCOIC bao gồm các doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức công cộng và các tổ chức tham gia vào các hoạt động thương mại quốc tế tại Trung Quốc.

As one of China’s largest international chambers of commerce, the CCOIC has over 100,000 member companies and has over 30 representative offices around the world.
The CCOIC cooperates on a regular basis with domestic and foreign business associations in order to provide members and other companies with services relating to international exchanges, trade cooperation, legal advice, market information, exhibition planning, project investment promotion and business training.

Là một trong những phòng thương mại quốc tế lớn nhất của Trung Quốc, CCOIC có hơn 100.000 công ty thành viên và có hơn 30 văn phòng đại diện trên khắp thế giới.
CCOIC thường xuyên hợp tác với các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm cung cấp cho các thành viên và các công ty khác các dịch vụ liên quan đến giao lưu quốc tế, hợp tác thương mại, tư vấn pháp luật, thông tin thị trường, lập kế hoạch triển lãm, xúc tiến đầu tư dự án và đào tạo kinh doanh.

The CCOIC also encourages all their members to meet their social responsibilities, prioritise environmental protection, enhance their capacity to promote sustainable development and support their business cooperation with other developing countries.

CCOIC cũng khuyến khích tất cả các thành viên thực hiện trách nhiệm xã hội, ưu tiên bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực thúc đẩy phát triển bền vững và hỗ trợ hợp tác kinh doanh với các nước đang phát triển khác.

Kết luận: China Chamber of International Commerce là gì? là Phòng thương mại quốc tế Trung Quốc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top