Chỉ thị số 12 về tăng cường biện pháp thực thị chỉ thị 16 / Directive 12 strengthening measures for implementation of directive 16

Chỉ thị số 12 về tăng cường biện pháp thực thị chỉ thị 16 / Directive 12 strengthening measures for implementation of directive 16

Chỉ thị số 12 về tăng cường biện pháp thực thị chỉ thị 16 / Directive 12 strengthening measures for implementation of directive 16

Tiếng ViệtTiếng Anh
THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHPARTY COMMITTEE OF HOCHIMINH CITY
Số: 12-CT/TUNo. 12-CT/TU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCOMMUNIST PARTY OF VIETNAM
TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2021Ho Chi Minh City, July 22, 2021
CHỈ THỊDIRECTIVE
TĂNG CƯỜNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐSTRENGTHENING CERTAIN MEASURES FOR IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 16/CT-TTG OF THE PRIME MINISTER ON THE PREVENTION AND CONTROL OF COVID-19 IN THE CITY
– Thực hiện Điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 21 tháng 7 năm 2021 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19;– Implementing the Telegram of the Standing Secretariat on July 21, 2021 on further strengthening the prevention and control of the Covid-19 pandemic;
– Thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17 tháng 7 năm 2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương,– Implementing Resolution No. 78/NQ-CP dated July 20, 2021 of the Government on Covid-19 prevention and control and the direction of Prime Minister Pham Minh Chinh in Official Dispatch No. 969/TTg-KGVX dated 17 July 2021 on the implementation of social distancing for pandemic prevention and control in some localities,
Sau 13 ngày Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực quyết tâm có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ ngành Trung ương thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (Chỉ thị 16/CT-TTg), tình hình dịch Covid-19 tại thành phố vẫn còn diễn biến rất phức tạp: Số ca nhiễm hàng ngày ở mức rất cao, nhất là trong các khu phong tỏa, khu cách ly; số đang điều trị, số ca nặng, tử vong ngày càng tăng; nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, vật tư thiết bị phục vụ phòng, chống dịch đã quá tải…After 13 days, Ho Chi Minh City has made every effort with the direct leadership and direction of the Standing Government, the Ministry of Health and central ministries to implement measures according to Directive No. 16/CT-TTg On March 31, 2020 of the Prime Minister on the prevention and control of the Covid-19 pandemic (Directive 16/CT-TTg), the Covid-19 pandemic situation in the city still remains complex: ?The number of daily infections days is extremely high, particularly in lockdown and quarantine areas; the number of patients being treated and the number of severe cases and deaths have been on the rise; human resources, facilities, materials and equipment for pandemic prevention and control have been overburdened, etc.
Trước tình hình hết sức cấp bách do chủng vi rút mới Delta diễn biến nhanh, mạnh, khó lường; để thực hiện bằng được mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Nhân dân, hạn chế tối đa trường hợp tử vong, bảo vệ hệ thống y tế và khả năng điều trị, cứu chữa bệnh nhân, bên cạnh các giải pháp phòng, chống dịch đang tập trung triển khai, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tăng cường một số biện pháp quyết tâm thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn thành phố như sau:Facing the extremely urgent situation due to the fast, strong and unpredictable development of the new virus strain Delta; to achieve the goal of protecting the life and health of the People at any cost, to minimize the number of deaths, protecting the health system and the ability to treat and save patients, in addition to existing anti-pandemic measures, the Standing Board of the City Party Committee directs to strengthen certain measures to execute Directive 16/CT-TTg in the city as follows:
1. Mục tiêu tăng cường biện pháp thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg nhằm: Phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch; giữ vững, mở rộng vùng an toàn và kiểm soát sự lây lan vùng nguy cơ cao.1. The objective of strengthening measures to implement Directive 16/CT-TTg is to: ?Block off and contain the spread of the pandemic; maintain, expand the safe zone and curb the spread of high-risk areas.
2. Các biện pháp tăng cường cụ thể cần tập trung triển khai:2. Specific strengthening measures to focus on implementation:
2.1. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thực hiện triệt để phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phát tờ rơi hướng dẫn thực hiện giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch.2.1. Focus on promoting extensive propagation, thoroughly execute the motto “walk to every alley, knock on every door, check every person”, distribute leaflets guiding the social distancing and anti-pandemic measures.
2.2. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách, nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình; thực hiện nghiêm yêu cầu, quy định cách ly, phong tỏa theo nguyên tắc:2.2. Strengthen inspection, supervision and expedite the strict implementation of social distancing rules, especially person-to-person and family-to-family distance; rigorously comply with the requirements and regulations on quarantine and lockdown according to the following principles:
– Trong các khu phong tỏa, thực hiện triệt để “người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình”; tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh. Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi: (1) có yêu cầu cấp cứu y tế, (2) mua thực phẩm thiết yếu tại các siêu thị/chợ trong khu phong tỏa (02 lần/tuần, sử dụng phiếu đi chợ/siêu thị do chính quyền địa phương cấp). Đối với một số khu vực có nguy cơ rất cao thì từng hộ dân chỉ ở trong nhà, chính quyền tổ chức mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nhà.– In lockdown areas, strictly follow the motto “person-to-person, family-to-family isolation”; absolutely no direct contact with people around.  People are only allowed to leave their homes when:  (1) there is a medical emergency, (2) buy essential food at supermarkets/markets in the lockdown area (02 times/week, use shopping vouchers issued by the local government).  In certain extremely risk areas, each household only stays at home, the authorities will bring necessities to each house.
– Trong các khu cách ly, người đang thực hiện cách ly phải tuyệt đối chấp hành quy định, không được ra khỏi phòng và không được tiếp xúc trực tiếp với người khác (trừ trường hợp cấp cứu y tế).– In the quarantine areas, quarantined people must absolutely abide by the regulations, not to leave the room and not be in direct contact with other people (except for medical emergencies).
– Đối với các gia đình có ca F0, F1 thực hiện cách ly tại nhà thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của ngành y tế, tuyệt đối không ra khỏi nhà (trừ trường hợp cấp cứu y tế); lương thực, thực phẩm thiết yếu sẽ được chính quyền hỗ trợ, cung cấp tại nhà.– With regard to families with home-quarantined F0, F1 individuals, strictly follow the instructions of the health sector, absolutely do not leave the house (except for medical emergencies); essential food will be supported and provided by the authorities to the door.
– Các khu nhà trong các hẻm nhỏ, chằng chịt, đông người, mật độ dân số cao, thực hiện triệt để yêu cầu giãn cách giữa cá nhân với cá nhân.– Regarding residential areas in small, crowded, packed, and high population density alleys, rigorously follow person-to-person distance rule.
2.3. Thu hẹp diện các nhóm đối tượng hoạt động trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16-CT/TTg:2.3. Narrow the range of groups allowed to operate during the implementation of Directive 16-CT/TTg:
– Tạm dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của các công trường, công trình xây dựng, giao thông chưa thật sự cấp bách.– Suspend production and business activities of construction sites, construction and traffic works that are not really urgent.
– Ngân hàng, chứng khoán bảo đảm hoạt động mức độ duy trì công suất để cung ứng kịp thời dịch vụ cần thiết, riêng đối với các chi nhánh hoặc phòng giao dịch, có thể hoạt động luân phiên, bố trí nhân sự làm việc trực tiếp theo ca kíp, thực hiện nghiêm giãn cách.– Banks and securities companies must operate at the level of maintaining capacity to provide necessary services in a timely manner, especially for branches or transaction offices, which can operate alternately and arrange personnel to work on the premises in shifts, strictly abide by the distance rules.
– Siết chặt hoạt động của doanh nghiệp: Chỉ những doanh nghiệp dịch vụ thiết yếu về y tế, dược phẩm, lương thực, thực phẩm, cung cấp suất ăn cho các bệnh viện, khu cách ly, khu thu dung điều trị; cung cấp điện, nước, gas, bưu chính, viễn thông, vệ sinh công cộng, vận chuyển hàng hóa thiết yếu; kho bạc nhà nước, dịch vụ tang lễ và một số dịch vụ thiết yếu khác do cấp có thẩm quyền quy định được hoạt động theo yêu cầu phục vụ và bảo đảm an toàn. Các doanh nghiệp sản xuất khác chỉ được phép hoạt động với điều kiện phải bảo đảm an toàn, tuân thủ nghiêm nguyên tắc “3 tại chỗ” và “một cung đường, hai điểm đến”; kiên quyết dừng ngay lập tức và xử phạt nghiêm đối với các trường hợp hoạt động không bảo đảm các yêu cầu công tác phòng, chống dịch.– Tighten business operations: Only the following business may operate according to service requirements while ensuring the pandemic safety protocols: businesses in health care, pharmaceuticals, food, catering for hospitals, quarantine areas, admission and treatment areas; electricity, water, gas, postal, telecommunications, public sanitation, transportation of essential goods; state treasury, funeral services and a number of other essential services regulated by competent authorities. Other manufacturing enterprises are only allowed to operate on the condition that they follow the pandemic safety protocols and strictly adhere to the principles of “three-on-spot” and “one route, two destinations”; resolutely stop immediately and severely punish cases that do not meet the requirements of pandemic prevention and control.
– Đối với hoạt động chợ truyền thống chỉ được phép hoạt động theo mô hình mới, có quy định nghiêm ngặt và kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm không gian mở, thoáng, có màng ngăn giữa người mua và bán, niêm yết giá và khuyến khích bán hàng vào túi sẵn, thực hiện nghiêm giãn cách; chỉ cho phép kinh doanh lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu và giảm quy mô còn khoảng 30%; các hộ kinh doanh hoạt động luân phiên theo ngày chẵn – lẻ để giảm tối đa lượng người tương tác.– As for traditional market activities, it is only allowed to operate under the new model, with strict regulations and rigorous control, ensuring an open, airy space with a barrier between buyers and sellers, with prices quoted and encourage sales in prepacked grocery bags, strictly enforce social distancing rules; only allow trading in food and essential goods and reduce the scale to about 30; business households should operate alternately on even-odd days to minimize the number of people interacting.
– Cơ quan nhà nước tổ chức làm việc luân phiên cách ngày hoặc buổi trong ngày tại cơ quan. Gương mẫu, chấp hành nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg, chỉ ra đường trong trường hợp có việc cấp thiết.– Regulatory agencies work on alternate days or alternate sessions of day on the premises. Be exemplary, strictly abide by Directive 16/CT-TTg, and only go out in case of emergency.
– Đối với các chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố (12 chốt, trạm cấp thành phố và các chốt, trạm cấp quận, huyện và thành phố Thủ Đức) chỉ giải quyết cho xe công vụ, các loại phương tiện vận tải hàng hóa có mã (QR code) nhận diện được phép vận chuyển, vận tải vào thành phố hoặc lưu thông qua thành phố; các xe cá nhân của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, phục vụ phòng, chống dịch và các mục đích công vụ; xe đưa rước người dân thành phố về quê theo kế hoạch.– Covid-19 checkpoints at the gateways to the city (12 city-level checkpoints and checkpoints of districts and Thu Duc city) shall only allow vehicles for public duties, means of transport of goods with QR codes that are allowed to transport into the city or pass through the city; personal vehicles of regulatory agencies and armed forces, vehicles for anti-pandemic duties and public duties; buses to transport municipal people back to their hometowns as planned.
2.4. Tăng cường công tác truyền thông chủ động, hiệu quả, an dân: thông tin chính xác, kịp thời, tích cực về các hoạt động phòng, chống dịch, hạn chế tối đa đưa tin một chiều, thiếu kiểm chứng, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.2.4. Strengthen proactive, effective and safe communication, reassurance of people: ?accurate, timely and positive information on pandemic prevention and control practices, minimize news that is one-sided, lack of verification, or causes psychological panic among the people.
3. Tổ chức thực hiện:3. Implementation:
Toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở xung kích, đi đầu trong thực hiện hiệu quả các biện pháp tăng cường Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ:The entire political system from the city to the grassroots shall take the lead in effectively implementing measures to strengthen Directive 16/CT-TTg of the Prime Minister:
3.1. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được phân công, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc, sát, kịp thời tình hình; bám sát và cùng cơ sở để chỉ đạo thực hiện, chia sẻ, động viên các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 quyết tâm tạo chuyển biến và hiệu quả. Chủ động giải quyết và kiến nghị giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trên địa bàn.3.1. Members of the Standing Committee of the City Party Committee, members, heads of committees and authorities at all levels, based on their assigned functions, tasks and assigned areas, uphold the sense of responsibility, grasp the situation closely and promptly; closely and with the grassroots to direct the implementation, share and encourage the Covid-19 task forces to keep determined to create changes and be effective. ?Proactively solve and propose timely resolution of difficulties and problems arising in the area.
3.2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố khẩn trương cụ thể hóa thành quyết định bảo đảm tính pháp lý cao nhất, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả các giải pháp tăng cường Chỉ thị 16-CT/TTg đề ra. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng, nhất là ngành y tế phối hợp kịp thời các địa phương xây dựng các kịch bản chi tiết, giải pháp cụ thể phòng, chống dịch như: phòng ngừa, xét nghiệm, cách ly, điều trị… phù hợp với diễn biến mới của dịch; tập trung đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, mua và tiêm vắc-xin.3.2. The City Steering Committee for Covid-19 Prevention and Control shall urgently elaborate it into a decision to ensure the highest legality, direct effective implementation of solutions to strengthen Directive 16-CT/TTg. ?Continue to direct specialized agencies, especially the health sector to promptly coordinate with localities to develop detailed scenarios and specific solutions for pandemic prevention and control such as: ?prevention, testing, quarantine, treatment … in conformity with the new development of the pandemic; mainly speed up the receipt, purchase and injection of vaccines.
3.3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp phối hợp với các bộ ngành, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tranh thủ tối đa sự chi viện nguồn nhân lực, bảo đảm các nhu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh phục vụ phòng, chống dịch; tập trung nâng cao năng lực, kịp thời xử lý, tiếp nhận, chăm sóc và điều trị các ca F0, nhất là các ca nặng; khẩn trương ban hành các quy định, hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu, dễ làm để vận hành tại khu cách ly F0, F1, khu phong tỏa và việc chuẩn bị các khu cách ly F0 tại địa phương; tiếp tục chỉ đạo phối hợp tổ chức tốt việc cung ứng vận chuyển, tiếp nhận, lưu thông hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất thông suốt, thuận lợi, tuyệt đối không gây ách tắc, ảnh hưởng đến các hoạt động phòng, chống dịch; xây dựng kế hoạch phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ người dân về các địa phương bảo đảm cách ly theo quy định.3.3. The Party Caucus committee of the City People’s Committee shall lead the People’s Committee of the City to directly coordinate with ministries, branches and the Government’s special working group to make the most of the human resource support, to ensure the needs of facilities, medical equipment, and pharmaceuticals in service of pandemic prevention and control; focus on capacity building, promptly handle, receive, take care of and treat F0 cases, especially severe cases; promptly promulgate detailed, easy-to-understand and easy-to-follow regulations and instructions for operation in quarantine areas of F0, F1 individuals, lockdown areas and the preparation of quarantine areas of F0 individuals in the localities; continue to direct, coordinate, and organize well the supply, transportation, receipt and circulation of essential goods for life and production smoothly, absolutely eliminate congestion or negative impact on prevention and control of the pandemic; develop a plan to coordinate and enable people to return to their localities for isolation as prescribed.
3.4. Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo Công an thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và tăng cường chỉ đạo hướng dẫn chi tiết các tình huống rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện trong toàn lực lượng tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp siết chặt phòng, chống dịch toàn thành phố, kết hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống cháy nổ tại các bệnh viện dã chiến, điều trị, khu phong tỏa, khu cách ly; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch hoặc lợi dụng tình hình dịch bệnh để xuyên tạc, kích động, chống phá.3.4. The Party Committee of City Public Security shall direct the City Police, within its functions and tasks, take charge and coordinate with relevant agencies and localities in developing specific action plans and strengthening detailed guidance, easy-to-understand and easy-to-follow situations throughout the task forces, focusing on effectively implementing measures to tighten pandemic prevention and control throughout the city, and effectively perform the fire safety at hospitals, field hospitals, treatment areas, lockdown areas, quarantine areas; ensure political security, social order and safety in the locality. ?Resolutely take strict actions against organizations and individuals that violate regulations on pandemic prevention and control or take advantage of the pandemic situation for distortion, incitement, or sabotage attempt.
3.5. Đảng ủy Quân sự thành phố lãnh đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch; phát huy vai trò chủ trì, phối hợp điều hành hoạt động các trung tâm cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh Covid-19 bảo đảm chặt chẽ, an toàn, hiệu quả, không để lây nhiễm chéo và lây nhiễm trong lực lượng phục vụ tại các khu cách ly, phối hợp các lực lượng xịt phun hóa chất các khu phong tỏa; tổ chức đoàn xe tham gia vận tải hàng hóa phục vụ Nhân dân thành phố. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra.3.5. The Party Committee of City Military shall lead the effective implementation of measures to strengthen pandemic prevention and control; promote the role of taking charge and cooperating in operating centralized quarantine facilities and field hospitals for treatment of Covid-19 to ensure strict, safe, effective, and prevent cross-infection and infection to support staff in the quarantine areas, coordinate the task forces to spray chemicals in the lockdown areas; organize convoys to transport goods to serve the people of the city. ?Work closely with the police force to be ready to handle any situation arising.
3.6. Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Ban Dân vận Thành ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông định hướng hiệu quả công tác tuyên truyền, tăng cường và chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan truyền thông, định hướng dư luận xã hội; chỉ đạo các địa phương tổ chức các đội, nhóm tuyên truyền lưu động đến từng khu dân cư, nhất là khu phong tỏa, cách ly, góp phần củng cố niềm tin, thống nhất, đồng lòng và chia sẻ, phối hợp của mọi tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Công an thành phố kịp thời xử lý hiệu quả các sự cố về truyền thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, xuyên tạc, kích động, chống phá, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.3.6. The Propaganda Board of City Party Committee shall cooperate with the Public Relation? Board of City Party Committee, the High Command of City, the Department of Information and Communications in effectively orienting the propagation, intensifying and proactively providing timely and accurate information to the media agencies, orienting public opinions; directing local authorities to organize mobile propagation teams and groups to each residential area, especially lockdown and quarantine areas, contributing to reinforce trust, unity, consensus, sharing and coordination of people from all social strata in the anti-pandemic practices. ?Coordinate with the Ministry of Information and Communications, the Ministry of Public Security and the City Public Security in timely and effective handling of social media crisis and strictly handle violations that distort, incite, sabotage and prejudice the anti-pandemic practices.
3.7. Ban Dân vận Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội từ thành phố đến cơ sở tiếp tục tăng cường phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng cho đoàn viên, hội viên, các chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo và Nhân dân thực hiện nghiêm và tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19; vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn; tiếp tục vận động các nguồn lực, kịp thời chăm lo cho người dân, nhất là các hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.3.7. The Public Relation? Board of City Party Committee, Vietnamese Fatherland Front, and socio-political organizations from the city to the grassroots continue to intensify the dissemination and propagation to raise awareness, responsibilities and skills of union members, members, religious dignitaries, religious compatriots and the People to strictly and actively participate in the anti-pandemic practices; mobilize and promote the spirit of great national unity, arouse the spirit of compassion, fellow feeling, helping each other overcome difficulties; continue to mobilize resources, promptly take care of people, especially those suffering hardships and in? disadvantageous position.
3.8. Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy nêu cao tính chủ động, sáng tạo thực hiện tốt phương châm “5 tại chỗ” và phát huy mạnh mẽ vai trò trực tiếp và toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát:3.8. The Standing Committees of Party Committees of Thu Duc City and districts shall uphold the initiative and creativity to well implement the “5-on-the-spot” motto and strongly promote their strong and comprehensive role in leading and directing the implementation, inspection, and supervision:
– Xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động tất cả mọi nguồn lực xã hội, phân công đúng người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp tăng cường Chỉ thị 16-CT/TTg. Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt cơ sở để đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, sát với tình hình thực tế diễn biến dịch hiện nay để vận động Nhân dân tự giác thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm giãn cách trên toàn thành phố, nhất là trong khu phong tỏa, khu cách ly tập trung, các khu nhà trong các hẻm nhỏ, chằng chịt, đông người, mật độ dân cư cao; quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về tiêm vắc-xin; các biện pháp cách ly F0, F1. Xử lý các vấn đề nhân đạo tại địa bàn, khu điều trị. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực, những tổ chức, cá nhân điển hình, năng động, sáng tạo, vượt khó, dũng cảm… để động viên, khen thưởng; đồng thời uốn nắn, chấn chỉnh những thiếu sót; kiên quyết xử lý những vi phạm do chủ qu– Develop a detailed plan, mobilize all social resources, assign the right people, clear jobs, clear responsibilities, and organize strict and effective implementation of measures to strengthen Directive 16-CT/ TTg. ?Promote the role of the grassroots core forces to promote extensive propagation in various forms, close to the actual situation of the current pandemic context to mobilize the people to voluntarily and rigorously implement the anti-pandemic rules, strictly implement social distancing measures throughout the city, especially in the lockdown areas, centralized quarantine areas, houses in small, crowded, packed, and high population density alleys; grasp thorough understanding of and strictly implement regulations on vaccination; isolation measures of F0, F1 individuals. Handle humanitarian issues in the localities and treatment areas. ?Reinforce inspection, supervision, promptly detect positive factors, typical, dynamic, creative organizations and individuals who overcome difficulties and are brave.
– Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát vai trò người đứng đầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn trong xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, bảo đảm các chỉ đạo của các cấp phải được tổ chức triển khai kịp thời đến từng khu phố, ấp và hộ dân; củng cố phát huy vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng để kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc các quy định trong khu vực phong tỏa, khu cách ly tập trung trên địa bàn quản lý, nhất là giám sát, quản lý chặt chẽ các gia đình có ca F0, F1 thực hiện cách ly tại nhà và thực hiện cưỡng chế, xử phạt thật nghiêm đối với người vi phạm theo quy định; đồng thời nắm chắc người dân, hộ gia đình có ca F0, F1 thuộc dạng nghèo, khó khăn, neo đơn, khuyết tật, tôn giáo, dân tộc… kể cả người nghiện, để có những biện pháp hỗ trợ phù hợp; tổ chức điều phối chu đáo, chặt chẽ công tác chăm lo và cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân trên địa bàn; phân công trực các đường dây nóng 24/24 để giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân.– Direct, inspect and supervise the role of heads of Party Committees and People’s Committees of wards, communes and townships in formulating detailed implementation plans, ensuring that the directives of all levels are organized and implemented promptly to each neighborhood, hamlet and household; intensify and promote the role of the community Covid-19 teams to inspect and supervise the strict implementation of regulations in the lockdown areas and centralized quarantine areas in the localities, especially supervise families with home quarantined F0 and F1 individuals and strictly enforce and punish violators of regulations; at the same time, know thoroughly people and households with F0, F1 individuals who are poor, disadvantaged, lonely, disabled, religious, ethnic… including addicts, in order to take appropriate support measures; carefully and closely coordinate the care and supply of food and essential goods to people in the localities; assigned 24/24 hotlines to promptly handle the claims and feedback
Ban Thường vụ Thành ủy kính báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt, Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục quan tâm đặc biệt, chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua thời khắc khó khăn này.The Standing Board of the City Party Committee respectfully reports to the Politburo, the Secretariat, key leaders and the Prime Minister to continue paying special attention and directing Ho Chi Minh City to overcome this difficult moment.
Thời gian cao điểm hai tuần tới có ý nghĩa quyết định đối với kết quả phòng, chống dịch của thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, người đứng đầu các cấp đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt qua thách thức, hành động quyết liệt, phấn đấu hoàn thành tốt nhất kế hoạch đề ra.The next two peak-time weeks is decisive for the city’s anti-pandemic result, the Standing Board of the City Party Committee requests the key leaders, members of the Standing Committee of the City Party Committee, members of all levels to be united, determined, uphold the sense of responsibility, initiative, creativity, overcoming challenges, taking drastic action, striving to best complete the set plan.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯNguyễn Văn Nên
ON BEHALF OF THE STANDING BOARD
SECRETARY
Nguyen Van Nen
Nơi nhận:
– Thường trực Ban Bí thư, (để báo cáo)
– Đồng chí Chủ tịch Nước, (để báo cáo)
– Đồng chí Thủ tướng Chính phủ, (để báo cáo)
– Thường trực Chính phủ, (để báo cáo)
– Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố,
– Các đồng chí Thành ủy viên,
– Các Ban cán sự đảng, đảng đoàn, BTV Thành đoàn,
– Các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy,
– Thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy,
đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy,
– Văn phòng Thành ủy (Lãnh đạo, Phòng TH),
– Lưu Văn phòng Thành ủy.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top