Center for Language Education and Cooperation là gì?

Center for Language Education and Cooperation là gì? Đây là tên cơ quan cấp chứng chỉ kỳ thi năng lực tiếng Trung. Có thể tạm dịch sang tiếng Việt là TRUNG TÂM HỢP TÁC GIAO LƯU NGÔN NGỮ GIỮA TRUNG QUỐC VÀ NƯỚC NGOÀI CỦA BỘ GIÁO DỤC, dịch ngắn gọn là Trung tâm hợp tác ngôn ngữ – CLEC, Giám đốc là Ma Jian Fei (Mã Tiền Phi).

Center for Language Education and Cooperation là gì

Center for Language Education and Cooperation là gì?

Center for Language Education and Cooperation là cơ quan cấp chứng chỉ kiểm tra năng lực tiếng Trung, cho các kỳ thi HSK, HSKK, BCT, YCT

Từ tháng 10 năm 2020, báo cáo thành tích các kì thi (HSK, HSKK, BCT, YCT) sẽ được đóng dấu của “Trung tâm hợp tác giao lưu ngôn ngữ giữa Trung Quốc và nước ngoài Center for Language Education and Cooperation (Gọi tắt là “Trung tâm hợp tác ngôn ngữ” – CLEC), Giám đốc là “Ma Jian Fei”, và sẽ không sử dụng dấu của “Tổng bộ Viện Khổng Tử”, hiệu lực của giấy báo cáo thành tích không thay đổi.

Mặt sau của HKS Examination  Score Report

HSK (cấp độ 1):       Có thể hiểu và sử dụng một vài câu từ chữ hán đơn giản, chuẩn bị một bước tiến về khả năng học tiếng hán.

HSK (cấp độ 2):       Có thể sử dụng tiếng hoa với một số chủ đề thường gặp trong cuộc sống để giao tiếp đơn giản.

HSK (cấp độ 3):       Có thể sử dụng tiếng hoa để tiến hành việc giao tiếp cơ bản với các chủ đề như cuộc sống, học tập, công việc.

HSK (cấp độ 4):       Có thể sử dụng tiếp hoa để giao tiếp với các chủ đề tương đối phức tạp hơn, cách biểu đạt chuẩn và thảo đáng hơn.

HSK (cấp độ 5):       Có thể sử dụng tiếng hoa để tiến hành thảo luận các chủ để tương đối trừu tượng hoặc chuyên nghiệp, đánh giá và nói lên quan điểm, có thể thoải mái ứng đáp với mọi tình huống giao tiếp.

HKS (cấp độ 6):       Có thể sử dụng tiếng hoa như tiếng bản địa của mình để tiến hành các hoạt động giao lưu xã hội, trình độ sử dụng tiếng hoa giống như là tiếng mẹ đẻ.

Như vậy Center for Language Education and Cooperation là gì? tạm dịch là Trung tâm hợp tác giao lưu ngôn ngữ giữa Trung Quốc và nước ngoài của Bộ giáo dục, gọi tắt là Trung tâm hợp tác ngôn ngữ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top