Directory Category: Bình Thuận

Bình Thuận

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Business Name in English:
Maritime Administration of Binh Thuan
Name (abbreviated form):
MA Binh Thuan
Address in Vietnamese:
345 Võ Văn Kiệt, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Address in English:
345 Vo Van Kiet Street, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Provinces/Nation:
Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Business Name in English:
TAN MINH EASTVET JOINT STOCK COMPANY
Name (abbreviated form):
TAN MINH EASTVET JSC.
Address in Vietnamese:
Thửa đất số 15, tờ bản đồ số 4, Khu phố 4, Thị Trấn Tân Minh, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Address in English:
Land plot No. 15, Map Sheet No. 4, Quarter 4, Tan Minh Townlet, Ham Tan District, Binh Thuan Province, Vietnam
Tax identification code:
3401186910 (25/04/2019)
Long Business Description:
0146 (Chính)
Chăn nuôi gia cầm
4632
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt.
0149
Chăn nuôi khác
0162
Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
0150
Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, trang thiết bị ngành chăn nuôi.
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thực hiện tư vấn kỹ thuật về chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản
7214
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh xuất, nhập khẩu thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y (không hoạt động tại trụ sở), thú y thủy sản
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Bán buôn gia súc, gia cầm sống bao gồm cả gia súc, gia cầm dùng để nhân giống; Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản;
Business license No.:
3401186910 (25/04/2019)
Provinces/Nation:
Scroll to Top