CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2 – 0102743068-006

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2 – 0102743068-006
Business Name in English:
Power Transmission Company No. 2
Name (abbreviated form):
PTC2
Address in Vietnamese:
220 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Address in English:
220 Nguyen Van Linh Street, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Danang City, Vietnam
Tax identification code:
0102743068-006 – Incorpration date: 15/07/2008
Long Business Description:
6190
Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Quản lý, vận hành, sửa chữa hệ thống thông tin viễn thông nội bộ; Kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin;
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình lưới điện; Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công các công trình viễn thông và công nghệ thông tin; Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin;
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tự động hóa và điều khiển;
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở điều dưỡng (Trừ các hoạt động khám chữa bệnh)
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị
3510 (Chính)
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Hoạt động truyền tải điện theo giấy phép hoạt động điện lực; Đầu tư phát triển lưới điện truyền tải; Quản lý vận hành, sửa chữa, thí nghiệm lưới điện;
8559
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện (Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
4220
Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: Xây dựng, lắp đặt các công trình lưới điện;
2733
Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
Chi tiết: Sản xuất thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin;
5229
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Vận tải thủy bộ phục vụ sản xuất kinh doanh.
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin;
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê văn phòng;
Business license No.:
0102743068-006 – Incorpration date: 15/07/2008
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top