Nhà máy thủy điện Ia Puch 3

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Nhà máy thủy điện Ia Puch 3
Business Name in English:
Ia Puch 3 Hydropower Plant
Address in English:
PQFJ+59 Chư Prông District, Gia Lai District, Vietnam
Long Business Description:
PQFJ+59 Chư Prông District, Gia Lai, Vietnam. Country, VietNam
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top