Chi Cục Hải Quan Chuyển Phát Nhanh

Business Name in Vietnamese – Tax identification code:
Chi Cục Hải Quan Chuyển Phát Nhanh
Business Name in English:
Ho Chi Minh City Express Customs Branch
Address in Vietnamese:
6 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
Address in English:
6 Thang Long Street, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Long Business Description:
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh được quy định tại các Quyết định số 1169/QĐ-TCHQ ngày 09/06/2010 và 896/QĐ-TCHQ ngày 02/05/2012 của Tổng cục Hải quan , Quyết định số 633 và 634/QĐ-HQHCM ngày 07/06/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, cụ thể :

1.Vị trí và chức năng:
Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chi Minh, có chức năng trực tiếp thực hiện các quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh qua đường chuyển phát nhanh và bưu điện quốc tế ; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, phòng, chống ma túy trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật.

2.Nhiệm vụ và Quyền hạn:
Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây:
1. Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh theo quy định của pháp luật.
2. Thực hiện kiểm soát hải quan để phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, phòng, chống ma túy trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục Hải quan.
Phối hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.
3. Tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện việc ấn định thuế, theo dõi, thu thuế nợ đọng, cưỡng chế thuế và phúc tập hồ sơ hải quan; đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.
4. Thực hiện thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Hải quan.
5. Tổ chức triển khai thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào các hoạt động của Chi cục Hải quan.
6. Thực hiện cập nhật, thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan theo quy định của Cục Hải quan tỉnh và của Tổng cục Hải quan.
7. Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.
8. Thực hiện việc lập biên bản, ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính, tạm giữ hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hải quan và xử lý vi phạm hành chính về hải quan; giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính và giải quyết tố cáo theo thẩm quyền Chi cục Hải quan được pháp luật quy định.
9. Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về chính sách quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, các quy định, quy trình thủ tục hải quan và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Hải quan.
10. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan trên địa bàn hoạt động Hải quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.
11. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.
12. Thực hiện hợp tác quốc tế về Hải quan theo phân cấp hoặc ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
13. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức và quản lý tài chính, tài sản, các trang thiết bị của Chi cục Hải quan theo phân cấp của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan tỉnh.
14. Thực hiện các chế độ báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động của Chi cục Hải quan theo quy định của Cục Hải quan tỉnh và Tổng cục Hải quan.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM giao.
3.Cơ cấu tổ chức:
Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh gồm các Đội, Tổ công tác sau:
Đội Tổng hợp;
Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu 1;
Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu 2;
Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu 3;
Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu 4;
Đội Giám sát;
Tổ Kiểm sóat Hải quan;
Tổ Kiểm sóat phòng chống ma túy.
Provinces/Nation:

Send Message to listing owner

Scroll to Top